Zapraszamy na muzeum.krosno.pl oraz Facebook
 
Dział Historii Oświetlenia

Dział Historii Oświetlenia jest jednym z  najstarszych działów funkcjonujących obecnie  w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Pierwotnie, to jest z chwilą powstania Muzeum w Krośnie (1954r.), nosił nazwę Działu Naftowego. Ustalenie w latach 1958-59 zakresu działalności muzeum zmieniło jego nazwę na „Dział historii eksploatacji złóż  ropy naftowej na Podkarpaciu z poddziałem historii oświetlenia”.  Miał on  dokumentować historię polskiego przemysłu naftowego, którego kolebką jest ziemia krośnieńska. Już wówczas zwracano szczególną uwagę na muzealia świadczące o sukcesach Ignacego Łukasiewicza (1822-1882) w pracy zawodowej i społecznej  na terenie Galicji. Dnia 2.11.1959 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Muzealnej, która stanowiła organ doradczy w sprawach dotyczących historii przemysłu naftowego. Na podstawie pierwszego Statutu muzeum z 1965 r. Dział  nazwany został „Działem  historii oświetlenia i eksploatacji złóż ropy naftowej”. Całkowite wyodrębnienie się  Muzeum – Skansenu im. I. Łukasiewicza w Bóbrce spowodowało z dniem 1.02.1977r.  kolejną zmianę nazwy na „Dział Historii Oświetlenia”. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Muzeum Podkarpackiego w Krośnie z 2003 r. jego zadaniem jest: ”gromadzenie eksponatów i archiwaliów z zakresu historii oświetlenia, zwłaszcza naftowego”.

Opiekę nad pierwszymi  obiektami wpływającymi do muzeum sprawował inż. Józef Ostaszewski, późniejszy docent  Instytutu Naftowego w Krośnie. W latach 1958-1963  działem opiekowały się Irena Okólska i  Lidia Kondera-Terlecka. W okresie od 1.06. 1965 r.  -  31.07.1989 r. opiekę merytoryczną nad  wpływającymi muzealiami sprawowała  Danuta Janowska. Po jej przejściu na emeryturę Dział przejęła inż. Maria Twaróg. Od 2005 r. obowiązki kierownika pełni mgr Krzysztof Gierlach. W   okresie funkcjonowania Działu pracowały w nim również: mgr Barbara Łosowska-Dudek (1.07.1979r. – 9.09.1985r.), Ewa Mańkowska (15.X.1984r.-31.03.1989r.) oraz Hanna Wajda-Lawera (10.XI.1989r.-5.X.2000r.).

 
Muzeum lamp naftowych w Krośnie
Lampa naftowa © 1977 - 2021
 
 
 
.